CHOROBA WIEŃCOWA

Określenie ?choroba wieńcowa” serca odnosi się zarówno do sta­nu mięśnia sercowego, jak i stanu naczyń krwionośnych (zwanych tęt­nicami wieńcowymi), którymi krew i tlen płyną do serca. Tętnice wień­cowe są pierwszymi gałęziami trzonu aorty, oplatają mięsień sercowy, dostarczają krew najbogatszą w tlen do najciężej pracującego w orga­nizmie mięśnia – serca. Choroba wieńcowa zazwyczaj rozwija się stop­niowo i przez wiele lat; może pozostać bezobjawowa nawet w za­awansowanym stadium.

Choroba niedokrwienna serca rodzi się, gdy z różnych przyczyn do serca dopływa za mało krwi w stosunku do aktualnego zapotrzebowa­nia mięśnia sercowego na tlen. Sytuacja taka następuje, gdy dochodzi do zwężenia tętnic wieńcowych: zwężenie może być spowodowane miażdżycą (najczęściej spotykana przyczyna), skurczem tętnicy lub jej nieprawidłowym przebiegiem. Pojawia się wtedy ból w klatce piersio­wej z reguły zlokalizowany za mostkiem, promieniujący do lewego barku lub w górę do żuchwy. Jest to ból wieńcowy, zwany także dusz­nicą bolesną lub dławicą piersiową, lub – z łaciny – anginą pectoris. Jest on zwykle opisywany przez chorych jako uczucie ciężaru lub ciasnoty w klatce piersiowej. Na początku choroby pojawia się podczas wysił­ku fizycznego, stresu, po wyjściu na zimne powietrze lub po obfitym posiłku. Czasem może być odczuwany w okolicach żołądka, przez co bywa mylony z niestrawnością lub objawami choroby wrzodowej. Ból ten często przechodzi w ciągu kilku minut od ustąpienia czynnika, któ­ry go powoduje.

W zależności od natężenia objawów chorobę niedokrwienną serca dzielimy na stabilną i niestabilną. W stabilnym okresie choroby dolegli­wości bólowe występują zawsze po wysiłku i ustępują po kilku minu­tach odpoczynku lub po przyjęciu leków (na przykład nitrogliceryny). W niestabilnej chorobie wieńcowej ból pojawia się w spoczynku, cza­sami bez wyraźnej przyczyny, i trwa coraz dłużej. W przypadku krań­cowego zaostrzenia ból wieńcowy jest ciągły, nie ustępuje po lekach i często towarzyszy mu silne uczucie strachu: są to objawy zawału ser­ca. Ponad osiemset tysięcy Polaków doświadczyło dusznicy bolesnej, a u około czterystu tysięcy Polaków występują ataki niedokrwienia mięśnia sercowego, z których nie zdają sobie oni sprawy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.