ALKOHOLIZM

Alkoholizm jest chorobą polegającą na systematycznym, nadmier­nym spożywaniu napojów alkoholowych. O alkoholizmie mówimy, kie­dy 25% kalorii konsumowanych w ciągu tygodnia pochodzi z alkoholu. W USA jeden na dziesięciu mężczyzn (10%) i jedna na pięćdziesiąt ko­biet (2%), czyli ogólnie 6% ludności, są alkoholikami. Problem ten do­tyczy o wiele większej liczby Polaków: 11,5% ludności cierpi na alko­holizm, z czego 8-10% to kobiety. Podobnie jak inne zaburzenia psy­chologiczne, alkoholizm występuje w rodzinach, jednak czynniki środowiskowo-kulturowe oraz rodzinne nastawienie do spożycia alkoho­lu mają bardzo duże, a może i większe znaczenie niż czynniki genetycz­ne. W rodzinach alkoholików ryzyko ponownego wystąpienia choroby wśród krewnych pierwszego stopnia (dzieci, rodzeństwa) jest siedem razy wyższe niż w rodzinach, gdzie nie ma alkoholików. Badania epide­miologiczne w USA wykazały, że alkoholizm w rodzinach skrajnych al­koholików występuje u 16% ojców i 7% rodzeństwa chorych. Bliźniąt jednojajowych, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, także dotyczy wyższe ryzyko zachorowania na alkoholizm w porównaniu z bliźniętami dwu- jajowymi. Jednak rozpoznanie genów oraz czynników środowisko­wych odpowiedzialnych za tę chorobę jest utrudnione z powodu wy­stępowania innych chorób psychicznych wśród alkoholików i w ich ro­dzinach.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.