DZIEDZICZENIE I GENETYCZNE PODŁOŻE SCHIZOFRENII

Po prawie 100 latach badań nad dziedziczeniem schizofrenii wiemy jedynie, że jest chorobą rodzinną, lecz nie wiemy dokładnie, w jaki sposób bywa przekazywana ani jakie geny lub czynniki środowiskowe prowadzą do jej powstania. Schizofrenię, podobnie jak i depresje jedno- lub dwubiegunową, dziedziczy się wieloczynnikowo. Badania ro­dzin, w których występuje schizofrenia, i dzieci adoptowanych, które pochodzą z tych rodzin, dostarczają dowodów na rolę czynników ge­netycznych. Podobne wyniki przynoszą badania bliźniąt. Wiadomo, że dziedziczne predyspozycje do schizofrenii przyczyniają się do powsta­nia choroby dopiero w połączeniu ze środowiskowymi czynnikami ry­zyka. Dokładny model dziedziczenia schizofrenii pozostaje nieznany. Podobnie jak w przypadku innych chorób wieloczynnikowych sugeruje się raczej udział wielu genów, z których każdy ma relatywnie niewielki wpływ na rozwój choroby, a których efekt kumuluje się.

Prawie 6% ludzi cierpiących na schizofrenię pochodzi z rodzin, w których jedno z rodziców także na nią choruje. Ryzyko ponownego wystąpienia choroby w rodzinie wynosi 10%, jeżeli schizofrenię ma jedno dziecko, i 17%, jeżeli ma ją jednocześnie jedno z rodziców i jed­no dziecko. Gdy na schizofrenię chorują oboje rodzice, to ryzyko, że zachoruje na nią dziecko wynosi, 40-50%.

Ryzyko schizofrenii u bliźniąt jednojajowych wynosi prawie 50%, a u bliźniąt dwujajowych – około 15%. Jeżeli jedno z bliźniąt jednoja­jowych jest chore na schizofrenię, to dzieci obojga (to znaczy i chore­go, i zdrowego) mają takie samo ryzyko zachorowania. Oznacza to, że zdrowy bliźniak ma te same geny predysponujące co bliźniak chory i że może je przekazać potomstwu, choć sam nie choruje. Ta obserwacja dowodzi, że do rozwoju schizofrenii nie wystarczą geny, ale że po­trzebne jest tez współdziałanie pewnych, do tej pory nieznanych, czyn­ników środowiskowych.

Badania adoptowanych dzieci wykazują z kolei duży wpływ ele­mentów genetycznych. Dzieci matek chorych na schizofrenię, wycho­wywane przez zdrowych rodziców, częściej chorują niż dzieci zdro­wych rodziców, wychowywane przez zdrowych rodziców lub przez rodziców chorych na schizofrenię. Podobnie jest z innymi chorobami psychicznymi, które są związane ze schizofrenią oraz z różnymi jej wariantami.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.