GENETYCZNE PODŁOŻE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW

U krewnych pierwszego stopnia osób chorych na reumatoidalne za­palenie stawów ryzyko zachorowania wynosi 2-3%. Jeżeli choruje jed­no z bliźniąt jednojajowych, to prawdopodobieństwo, że drugie także zachoruje, wynosi 15-20%. Badania w rodzinach z wieloma przypad­kami reumatoidalnego zapalenia stawów wykazały, że predyspozycja do rozwoju tej choroby zależy od czynników genetycznych związanych z układem zgodności tkankowej HLA (patrz wyżej) oraz od jeszcze nie rozpoznanych czynników środowiskowych, być może zakaźnych. Je­den z podtypów reumatoidalnego zapalenia stawów wiąże się z genem zgodności tkankowej HLA-DR4 we wszystkich grupach etnicznych. Ponieważ geny układu zgodności tkankowej HLA są dziedziczone dominująco, w niektórych rodzinach predyspozycja do rozwoju tej cho­roby będzie także dziedziczona dominująco. Lecz nie każda osoba, która dziedziczy dany predysponujący wariant genu HLA, zachoruje na reumatoidalne zapalenie stawów.

Prawdopodobieństwo zachorowania rozkłada się różnie dla róż­nych grup etnicznych. Reumatoidalne zapalenie stawów występuje częściej w niektórych grupach Indian amerykańskich – może wśród nich chorować aż 6% ludności. Natomiast ludność pochodzenia afry­kańskiego z wysp Morza Karaibskiego jest niemal wolna od ryzyka za­chorowania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.