POCHODZENIE ETNICZNE

Ludność Polski – w ciągu wieków obiekt wielu najazdów, wojen oraz gwałtów – nie jest genetycznie oraz etnicznie jednorodna; wielo­narodowościowy charakter Polski wynika także z objęcia jej granicami wielu narodów oraz z przyjmowania obcych osadników (na przykład Niemców, Holendrów, Szkotów). Mamy przodków niemieckich, litew­skich, żydowskich, tatarskich, rosyjskich, białoruskich, ukraińskich czy nawet bardziej egzotycznych: szkockich, holenderskich, ormiańskich lub włoskich. W XX wieku do Polski napłynęły inne nacje, jak Wiet­namczycy, Koreańczycy i inni. Ponieważ niektóre choroby występują częściej w określonych grupach etnicznych, warto wiedzieć, skąd po­chodzą przodkowie. Na przykład nosicielami genu zwiększającego ry­zyko zachorowania na raka jelita grubego jest 6% Żydów aszkenazyjskich (czyli właśnie polskich), a u 10% kobiet z tej grupy etnicznej występuje zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi (patrz roz­dział 17. Nowotwory). Gen talasemii (anemii Cooleya) występuje u 6% ludzi pochodzenia śródziemnomorskiego (Włochów, Greków, Arabów – patrz rozdział 7. Grupy krwi, choroby krwi i skrzepy). Oso­by pochodzące z grup odizolowanych (na przykład członkowie mniej­szości religijnych lub mieszkańcy niektórych wysp lub terenów gór­skich) mogą być obciążeni nieco większym ryzykiem nosicielstwa rzad­kich cech recesywnych. Nasze pochodzenie narodowościowe i etnicz­ne możemy ustalić za pomocą rzetelnych badań genealogicznych.

KSIĘGI PARAFIALNE Z XVII-XX WIEKU (NOTA HISTORYCZNA)

Poniżej podaję współczesną interpretację zapisów z ksiąg metrykal­nych od XVII do XX wieku przedstawiających przyczyny zgonu. Przy­kłady podane tutaj mają na celu zilustrowanie niedokładności ówczes­nych określeń oraz trudności z postawieniem poprawnej diagnozy na ich podstawie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.