INNE RODZINNE ZESPOŁY NOWOTWOROWE

Inne genetyczne zespoły nowotworowe to wspomniany już zespół Li i Fraumeniego, w którym występują nowotwory kości, mózgu i nad­nerczy, rzadkie formy nowotworów jelit, piersi i płuc oraz mięśniaki, chłoniaki i białaczka; zespół von Hippela i Landaua powodujący raka nerek, który często jest dwustronny; mutacje genu RB1 powodujące raka oka, kości, mózgu, skóry oraz różnego rodzaju białaczki; również tak zwane zespoły licznych nowotworów gruczołów dokrewnych, obejmujące nowotwory tarczycy, nadnerczy i gruczołów przytarczycz­nych; charakterystyczny wygląd, a także inne objawy występujące w jednym z tych zespołów, zwanym MEN1. Zespoły te dziedziczy się dominująco, co oznacza, że w rodzinie może wystąpić kilka przypad­ków raka w różnych pokoleniach.

W rodzinach, w których mamy do czynienia z tymi bardzo rzadkimi chorobami, zaleca się przeprowadzanie badań genetycznych (jeżeli są one dostępne) oraz częste badania przesiewowe pod kątem specyficz­nych rodzajów nowotworów z nimi związanych. Badania genetyczne zaleca się także u dzieci, aby ustalić, czy odziedziczyły zmutowany gen i czy należy objąć je badaniami przesiewowymi lub leczeniem profilak­tycznym (na przykład chirurgiczne usunięcie narządu). Prawie 10% nowotworów złośliwych wieku dziecięcego występuje w wyniku dzie­dzicznych zespołów nowotworowych. Wszystkie dziedziczne zespoły nowotworowe wymagają konsultacji z lekarzem genetykiem oraz spe­cjalistycznej opieki lekarskiej, chirurgicznej i psychologicznej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.