NIEGENETYCZNE PODŁOŻE CHOROBY ALZHEIMERA

Wiek jest czynnikiem ryzyka zachorowania na choroby Alzheime­ra, niezależnie od tego, czy dana osoba odziedziczyła mutacje powo­dujące tę chorobę lub geny do niej predysponujące, czy nie. Być mo­że, normalny proces starzenia przyczynia się w jakiś sposób do roz­woju choroby Alzheimera, lecz sam w sobie na pewno nie powoduje choroby.

Uznaje się, że na postęp choroby Alzheimera ma wpływ wykształ­cenie: ludzie z niższym wykształceniem częściej chorują i proces cho­robowy zachodzi u nich szybciej. Długotrwała aktywność umysłowa bardzo spowalnia przebieg choroby.

Pochodzenie z niższych, biedniejszych warstw społecznych także podwyższa ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera; tutaj przy­czyną może być mało wartościowa lub niskokaloryczna dieta lub gło­dowanie w dzieciństwie albo podczas życia płodowego (są to jednak – jak dotychczas – nieudowodnione teorie). Także pochodzenie z rodzi­ny wielodzietnej zwiększa ryzyko zachorowania na chorobę Alzheime­ra z nieznanych powodów, które – być może – mają coś wspólnego z ogólnym stanem zdrowia i wyżywienia.

Osoby palące dwa razy częściej chorują na chorobę Alzheimera niż niepalące. U osób, które odziedziczyły gen apoE4 i które palą papiero­sy, ryzyko jest większe cztery i pół raza niż u osób bez tej mutacji. Przypuszcza się, że do rozwoju choroby Alzheimera przyczyniają się także urazy mózgu oraz przewlekłe stany zapalne w organizmie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.