Archive for the ‘Choroby alergiczne, atopia i astma’ Category

NIEGENETYCZNE PODŁOŻE CHORÓB ALERGICZNYCH

Badania nad dziedziczeniem alergii i astmy wśród bliźniąt wykazały, że pewną rolę w rozwoju astmy grają także czynniki niegenetyczne. Choć prawie 70% przypadków astmy ma swoje źródło w genach, to w 13% przypadków najważniejsze są czynniki środowiskowe wspólne dla obojga, a w około 17% – czynniki środowiskowe różne u każdego z bliźniąt (dlatego nie zawsze oboje bliźnięta mają astmę).

PROFILAKTYKA CHORÓB ALERGICZNYCH

W rodzinach ryzyka alergicznego unikanie rozpoznanych alergenów pomaga w obniżeniu zachorowalności na alergie skórne i pokarmowe. Z drugiej strony organizm, który nie ma kontaktu z daną substancją, nie wytworzy mechanizmów obronnych przeciwko niej, dlatego później może na nią zareagować zbyt gwałtownie, nietypowo, wywołując re­akcję alergiczną. W ten sposób nadmierna czystość i usuwanie alerge­nów ze środowiska może paradoksalnie spowodować zwiększenie zachorowalności na astmę i alergie. Przestrzeganie paru prostych zasad higieny – a nie obsesyjne usuwanie alergenów z otoczenia – jest pod­stawą profilaktyki astmy i alergii.

KILKA PODSTAWOWYCH ZASAD POSTĘPOWANIA W RODZINACH ALERGICZNYCH

  1. Nie trzeba przesadzać z czystością i odkażaniem – niemowlęta i dzieci powinny mieć możliwość interakcji z normalnym środowi­skiem, aby ich systemy odpornościowe nauczyły się rozpoznawać czynniki nieszkodliwe od szkodliwych. Dotyczy to także wirusów powodujących katary czy przeziębienia.
  2. Nie wolno palić papierosów – dzieci z predyspozycją do astmy na pewno jej dostaną, jeżeli ich rodzice będą palili. Dzieci astmatyczne przechodzą ataki astmy częściej i dłużej, żyjąc w oparach dymu ty­toniowego. Nawet palenie ?na balkonie” nie pomaga, bo dym tyto­niowy, którym przeszło ubranie, jest tak samo uczulający jak dym unoszący się w powietrzu.
  3. Nie należy palić papierosów, jeżeli sami mamy astmę.
  4. Powinno się przestrzegać powolnego wprowadzania nowych po­karmów do diety małych dzieci i zaprzestania ich podawania, jeżeli pojawią się reakcje skórne.
  5. Nie należy stosować wyrobów gumowych/lateksowych (smocz­ków, pieluch itp.) u dzieci z rozszczepieniem kręgosłupa lub z po­dobnymi wadami wrodzonymi, a także w rodzinach, w których wy­stępuje alergia na lateks albo inne uczulenia.
  6. Należy unikać pokarmów przetworzonych, których zawartości nie znamy; powinniśmy domagać się etykiet informujących o zawartoś­ci pokarmów.

GENETYCZNE PODŁOŻE CHORÓB ALERGICZNYCH

Wiele genów przyczynia się do rozróżniania elementów obcych od własnych w ramach systemu odpornościowego organizmu, dlatego też nie istnieje jeden gen alergii lub gen astmy. Współdziałanie wielorakich genów pozwala na rozpoznanie milionów białek jako obcych oraz na ich zniszczenie i usunięcie z organizmu. Rozregulowanie systemu od­pornościowego może być spowodowane zaburzeniami jednego lub kil­ku takich genów, ale też może zależeć od występowania alergenów w środowisku i od innych czynników środowiskowych.

O tym że istnieją genetyczne i rodzinne predyspozycje alergiczne, wiadomo od dawna. Alergikami są częściej chłopcy niż dziewczynki. Osobie urodzonej w rodzinie alergików grozi ogromne ryzyko zacho­rowania na alergię, astmę lub atopię: jeśli któreś z rodziców ma aler­gię, to ryzyko, że dziecko będzie miało astmę lub alergię, wynosi 20-40%; jeśli obydwoje rodzice są alergikami, to ich dzieci w prawie ośmiu przypadkach na dziesięć również będą uczuleniowcami. U bliź­niąt jednojajowych do rozwoju astmy w prawie 70% przyczynia się dziedziczność. W wypadku alergii pokarmowych ryzyko zachorowania u dziecka, którego brat (lub siostra) bliźniak jest chory, wynosi 60%, natomiast u bliźniąt dwujajowych zaledwie 7%. Ta różnica występowa­nia alergii u bliźniąt jednojajowych, które mają ten sam kod genetycz­ny, i u bliźniąt dwujajowych, których kod różni się w 50%, podkreśla, że czynniki genetyczne mają decydujące znaczenie w rozwoju tej cho­roby.

Badania epidemiologiczne również wykazują wysoki stopień dzie­dziczenia astmy i chorób alergicznych. Świetną tego ilustracją są miesz­kańcy wyspy Tristan da Cunha na Atlantyku (leży ona w połowie drogi między Kapsztadem a Buenos Aires). Pochodzą oni od 17 Anglików, którzy zasiedlili tę wyspę w 1817 roku oraz później. Troje z tych pierwszych osadników miało astmę, a obecnie ponad połowa ich 272 potomków to astmatycy. Badania genealogiczne ustaliły, że wszyscy mieszkańcy wyspy są swoimi kuzynami, a każde rodzeństwo jest także swoim własnym kuzynostwem na pięćdziesiąt różnych sposobów! Do­datkowe badania lekarskie wykazały, że połowa mieszkańców objawia uczulenie na roztocza żyjące w kurzu domowym, a 40% – na koty, chociaż kotów na wyspie nie ma już od ponad 20 lat. Badania te dowo­dzą, że predyspozycje do alergii są genetyczne i dziedziczne.

RODZAJE ALERGII

Objawy alergii zależą od wieku. U niemowląt i małych dzieci alergia pokarmowa objawia się zmianami na skórze, które na ogół są mało wi­doczne. Często występują rozwolnienia, mogące doprowadzić do od­wodnienia organizmu i zahamowania przybierania na wadze i wzrostu. Jedynie dieta eliminująca po kolei wszelkie ewentualne alergeny może pomóc ustalić, na co dziecko jest uczulone; po znalezieniu alergenu należy unikać go do końca życia. Uczuleniu dzieci w rodzinach alergicz­nych można zapobiec przez opóźnienie wprowadzania alergennych produktów, jak truskawki, owoce cytrusowe oraz białko jaj kurzych, co najmniej do ukończenia przez dziecko osiemnastu miesięcy. Nowe produkty powinno się dodawać do diety niemowlaka pojedynczo, raz na tydzień, aby łatwo było ustalić, który z nich wywołuje uczulenie. Ist­nieją alergie na wołowinę, wieprzowinę, różne warzywa, jak: seler, po­ry, nawet ziemniaki oraz na różne owoce. Osoby z alergiami na ryby mają także z reguły alergie na skorupiaki morskie, często występuje u nich także alergia na orzeszki ziemne (arachidowe) i inne rośliny strączkowe (bobowate).

U starszych dzieci częściej występuje nadwrażliwość na czynniki wdychane (na przykład roztocza kurzu, pyłki roślin, sierść zwierząt), której objawem bywają kaszel, katar sienny oraz częste i trudne do le­czenia pozorne infekcje dróg oddechowych, nie reagujące na leczenie antybiotykami. Pojawiają się również kaszel, skurcze oskrzeli i świsz­czący oddech. Wielu lekarzy i rodziców nie zdaje sobie sprawy, że ta­kie objawy zwiastują początek astmy i że nie są spowodowane bakte­ryjnym zapaleniem oskrzeli lub płuc.

Istnieje bardzo poważna alergia na lateks, czyli kauczuk naturalny, używany do wyrobu wielu gumowych przedmiotów gospodarstwa do­mowego. Lateks był przez długie lata stosowany do produkcji gumo­wych rękawiczek chirurgicznych oraz innych przedmiotów i instru­mentów lekarskich. Dopiero po paru śmiertelnych przypadkach wstrząsu anafilaktycznego wśród pacjentów i lekarzy ustalono istnienie alergii właśnie na lateks (jedna z moich koleżanek, która cierpi na wie­le alergii, odkryła, że jest uczulona na lateks, podczas dyżuru na oddzia­le pediatrii – omal nie dostała wówczas wstrząsu anafilaktycznego). Dzieci z alergią na lateks nie mogą używać gumowych smoczków, ba­wić się gumowymi balonami lub zabawkami, używać gumowych maj­teczek lub pieluch; osoby starsze nie mogą używać gumek do włosów, bandaży samoprzylepnych zawierających lateks lub lateksowych pre­zerwatyw. Osoby te miewają też uczulenie na banany, awokado, owo­ce kiwi, kasztany i pomidory, ponieważ rośliny te są krewnymi kauczu­kowca, podobnie jak domowy fikus, kroton i inne rośliny z lepkim bia­łym sokiem. Osoby z alergią na lateks muszą wszystkich tych rzeczy unikać do końca życia.

Inne często spotykane czynniki uczulające to pióra i puch, sierść zwierząt domowych (psy, koty, króliki), roztocza kurzu domowego, pleśnie, karaluchy. Do bardzo silnie uczulających i drażniących alerge­nów należy dym tytoniowy, produkty spalania węgla, substancje kon­serwujące w meblach, tkaninach domowych lub materiałach budowla­nych. W mieszkaniach mamy do czynienia z pleśniami i roztoczami, ale też aerozolami kosmetycznymi, perfumami, środkami czyszczącymi. Alergenami są też między innymi spaliny samochodowe, pyły z fabryk i kotłowni, rozpylane środki ochrony roślin lub nawozy oraz zanie­czyszczenia przemysłowe. Nieprzypadkowo w Polsce astma najczę­ściej występuje na terenie zanieczyszczonego Górnego Śląska.

Na astmę choruje około 14% dzieci w wieku szkolnym. Katar sien­ny ma od trzydziestu do czterdziestu dzieci na sto. Około 2% ludzi jest narażonych na wstrząs anafilaktyczny. Częstość występowania alergii pokarmowych nie jest dokładnie znana.

Choroby alergiczne, atopia i astma

Czteroletni Jaś był chorowitym chłopcem – zimą ciągle kaszlał, a gdy tylko się przeziębił, choroba szybko przeobrażała się w zapalenie oskrzeli lub zapalenie płuc często związane z atakami duszno­ści. Był ciągle na antybiotykach. Wiosną kapało mu z nosa, piekły go oczy, kichał. Nie mógł bawić się na podwórku z kolegami, bo szybko się męczył. Marnie przybierał na wadze. Jako niemowlę czę­sto miał wysypki i pokrzywki, później bardzo suchą skórę, która go ciągle swędziała. Po wielu wizytach na pogotowiu i u lekarza domowego Jaś został w końcu skierowany na badania do specjalisty chorób płuc. Okazało się, że cierpi na astmę, katar sienny i egzemę! Rozpoczęto leczenie rozkurczające oskrzela oraz antyalergiczne, rodzice postarali się o usunięcie jak największej liczby alergenów z domu – przede wszystkim oboje rzucili palenie! Teraz Jaś jest zdrowym i zadowolonym z życia, rozbieganym i wesołym chłopaczkiem, który już nie pamięta, jak często kiedyś chorował. Rozrabia nie gorzej od rówieśników i wcale nie potrzebuje antybiotyków.

Słowo ?alergia” określa nadwrażliwe reakcje organizmu na uczulają­ce elementy środowiska, „te uczulające czynniki nazywa się alergenami. Organizm alergika produkuje nadmiar przeciwciał przy napotkaniu na­wet niewielkich ilości alergenów, powodując w ten sposób objawy chorobowe: katar sienny, wysypki, ataki duszności oskrzelowej lub – najpoważniejsze ze wszystkich powikłań – wstrząs anafilaktyczny. Bar­dziej ogólne określenie ?atopia” odnosi się do wrodzonej skłonności do występowania u tej samej osoby różnych chorób alergicznych: aler­gii skórnych (egzemy, pokrzywki), kataru siennego, alergii pokarmo­wych lub astmy. Dla uczuleniowca alergenem może być niemal wszyst­ko, nawet zupełnie niewinne rzeczy, jak sierść ukochanego kota, puch w poduszce lub lekarstwo na katar.

Nasz system odpornościowy, zwany także systemem immunolo­gicznym, ma za zadanie rozpoznawać czynniki obce dla organizmu (tak zwane patogeny). Rozpoznawanie patogenów jest pierwszym etapem ochrony organizmu przed chorobami, które te patogeny powodują. Są nimi bakterie, wirusy, pasożyty, roztocza i wiele innych czynników śro­dowiskowych. Po przedostaniu się do organizmu podczas oddychania, przełykania, kontaktu ze skórą lub z błonami śluzowymi, a także przez wstrzyknięcie, patogeny napotykają armię komórek obronnych i prze­ciwciał, które wypowiadają im walkę: może ona przybrać postać za­czerwienienia wokół zadraśnięcia lub drzazgi, grypy z gorączką, albo, jeżeli patogen jest bardzo silny, poważniejszej choroby (nieżyt żołądka, zapalenie płuc, sepsa). Reakcja normalnego organizmu jest proporcjo­nalna: im silniejszy lub bardziej niebezpieczny patogen, tym jest gwał­towniejsza. Koniec walki następuje, gdy patogen zostaje usunięty lub zneutralizowany.

W przeciwieństwie do normalnego organizmu organizm alergika reaguje gwałtownie i nietypowo na obecność pospolitych czynników środowiskowych. Alergika mogą uczulać pyłki roślin, produkty żyw­nościowe (na przykład: jaja kurze, krowie mleko, truskawki, orzesz­ki ziemne – arachidowe, ryby, owoce cytrusowe), substancje doda­wane do produktów żywnościowych (barwniki, konserwanty), ko­smetyki, a także leki, zwłaszcza aspiryna i antybiotyki. Inne alergeny to na przykład dym tytoniowy, wyziewy przemysłowe lub środki che­miczne, które mimo iż są szkodliwe, także nie wywołują poważnych reakcji u większości ludzi. Nadwrażliwa reakcja organizmu alergika może przybrać postać objawów skórnych, jak: pokrzywka, opuchli­zna, egzema, zapalenie spojówek lub objawów oddechowych, jak: katar sienny, astma czy opuchlizna warg, gardła (przełyku, co może spowodować uduszenie). Bardzo rzadko kontakt z alergenem wywo­łuje ogólną niewydolność krążenia, czyli tak zwany wstrząs anafilak­tyczny, który może spowodować śmierć.