NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI RYZYKA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO,

  1. Otyłość – każdy zbędny kilogram masy ciała jest dodatkowym ob­ciążeniem dla serca i całego układu krążenia. Każdy kilogram nadwa­gi powoduje wzrost ciśnienia tętniczego o około 1 mm Hg. A trady­cyjny polski sposób żywienia, w którym dominują potrawy zawiera­jące wiele tłuszczów i cukrów, a mało produktów roślinnych, jest nie tylko przyczyną otyłości, lecz także nasila miażdżycę, która po­garsza stan naczyń krwionośnych.
  2. Palenie tytoniu – nikotyna powoduje nagły skurcz naczyń krwio­nośnych podczas palenia każdego papierosa; wywołuje także chro­niczne podwyższenie ciśnienia tętniczego. Przyspieszenie akcji ser­ca, które występuje podczas palenia oraz jakiś czas potem, także podnosi ciśnienie. Palenie tytoniu powoduje również zmianę w go­spodarce tłuszczowej organizmu, co sprzyja rozwojowi miażdżycy, która zmniejsza średnicę naczyń krwionośnych.
  3. Siedzący tryb życia, brak aktywności fizycznej – zwiększenie aktywności fizycznej obniża ciśnienie tętnicze, poprawia ogólną wy­dolność ustroju i zmniejsza umieralność spowodowaną nadciśnie­niem. Siedzący tryb życia zwiększa około półtorakrotnie ryzyko po­jawienia się nadciśnienia. Siedzący tryb życia jest też często związa­ny z nadwagą – niezależnym czynnikiem powodującym nadciśnienie.
  4. Alkohol – nadmierne spożycie alkoholu wiąże się ze wzrostem ciś­nienia tętniczego. Niekorzystne działanie alkoholu obserwuje się u osób spożywających go regularnie w ilości powyżej 20-30 g w cią­gu doby – odpowiada to jednemu litrowi piwa, dwóm kieliszkom wina lub kieliszkowi wódki. Sposób, w jaki alkohol podnosi ciśnie­nie, nie jest znany.
  5. Nadmierne spożycie sodu – sód jest obecny w soli kuchennej, którą codziennie doprawiamy potrawy i która jest dodawana w dużych ilościach do wielu gotowych produktów spożywczych. Dieta o dużej zawartości sodu podwyższa ciśnienie skurczowe o około 5 mm Hg, a ciśnienie rozkurczowe – o około 3 mm Hg.
  6. Stres – nieodłączny element życia każdego z nas. Krótkotrwały stres nie jest szkodliwy, jeśli mamy po nim możliwość odprężenia się i odpoczynku. Gdy jednak stres występuje ciągle, stanowi wów­czas dodatkowe obciążenie dla układu krążenia i może powodować nadciśnienie.

Szczególną grupą pacjentów są osoby z ciśnieniem wysokim prawi­dłowym, które ponadto chorują na cukrzycę lub są obciążone wieloma czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, alkoholizm, choroby serca, miaż­dżyca). Powinny one być traktowane i leczone tak, jak pacjenci z nad­ciśnieniem tętniczym.

NISKIE CIŚNIENIE KRWI

Samo w sobie niskie ciśnienie krwi nie jest patologiczne. Czasami jednak może spowodować zawroty głowy przy szybkim siadaniu z po­zycji leżącej lub przy wstawaniu. Nie istnieje medyczna potrzeba lecze­nia niskiego ciśnienia. Niskie ciśnienie krwi nie powoduje bólów głowy czy też kłopotów z koncentracją lub pamięcią – ewentualne wystąpie­nie takich objawów należy skonsultować z lekarzem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.