NIEGENETYCZNE PODŁOŻE SKRZEPÓW KRWI

Nadmierna krzepliwość krwi zdarza się u palaczy. Ryzyko wystąpie­nia skrzepów tętnic oraz naczyń wieńcowych jest u nich większe. Pod­wyższona krzepliwość krwi występuje też w wielu innych chorobach: chorobie nowotworowej (przede wszystkim raku trzustki), w toczniu rumieniowatym ustrojowym oraz w niedoczynności serca. Skrze­py mogą także wystąpić u osób, które pozostają długo bez ruchu, albo w wyniku choroby, a nawet podczas długiej podróży samochodem lub samolotem. Krzepliwość krwi jest także podwyższona u kobiet w cią­ży (jest to stan fizjologiczny, czyli normalny), u kobiet przyjmujących ta­bletki antykoncepcyjne oraz u osób z podwyższonym poziomem homocysteiny we krwi (jednego z aminokwasów, budulców białek czło­wieka. Choroba wieńcowa i choroby serca).

GENETYCZNE PODŁOŻE SKRZEPÓW KRWI

Istnieją dwa geny, których mutacje znacznie zwiększają ryzyko po­wstania skrzepu zarówno żylnego, jak i tętniczego. Pierwszy z nich to gen kodujący czynnik krzepliwości krwi nr Y czyli proakceleryny, a drugi to gen czynnika krzepliwości nr II, czyli protrombiny. Wariant czynnika nr V, zwany czynnikiem nr V Leiden, powoduje znacznie zwiększone ryzyko wystąpienia skrzepów w żyłach nóg i miednicy. Ten wariant występuje u prawie 5% Europejczyków rasy białej. Skrzepy żył nóg i jamy brzusznej oraz udary mózgu u młodych osób (przed trzydziestym rokiem życia) to powikłania, które dotykają często nosi­cieli tego genu. Czynnik nr V Leiden jest dziedziczony dominująco (patrz rozdział 2. Podstawowe pojęcia genetyki i zasady dziedziczenia). Oczywiście nie zawsze czynnik ten powoduje wystąpienie skrzepów, lecz zdarza się to w warunkach podwyższonej krzepliwości, jak ciąża, długi okres bezruchu lub przyjmowanie lekarstw podwyższających krzepliwość krwi. U osoby z jedną kopią genu czynnika nr V Leiden ry­zyko zachorowania na skrzep jest od czterech do ośmiu razy większe niż zwykle. Osoby, które odziedziczyły dwie kopie tego genu, są obcią­żone osiemdziesiąt razy większym ryzykiem, niż osoby bez niego (cho­roba dotyka jedną na tysiąc sześćset osób, jeżeli oboje rodzice są nosi­cielami genu). Czynnik nr V Leiden wiąże się także z takimi powikłania­mi ciąży jak wcześniactwo i poronienia, które są spowodowane mikro­skopijnymi zatorami w łożysku.

Inny gen, którego mutacje powodują podwyższoną krzepliwość krwi, to gen protrombiny, czyli czynnika krzepliwości nr II. Gen ten podlega dziedziczeniu niezależnie od czynnika nr V Leiden. Jego muta­cje występują rzadziej niż czynnik nr V Leiden – u jednej lub dwu osób rasy białej na sto. Ponieważ geny te są dziedziczone niezależnie, istnie­je możliwość, że jeden człowiek odziedziczy oba zmutowane geny – czynnik nr V Leiden i zmutowany gen protrombiny. Dlatego u każdego pacjenta, u którego stwierdzono skrzep lub zator, zaleca się wykonanie badań obu genów. Osoby, u których te geny występują, nie mogą palić tytoniu, a kobiety powinny unikać pigułek antykoncepcyjnych oraz przechodzić profilaktyczne leczenie podczas ciąży i operacji. Kobiety mające krewnych, u których wystąpiły skrzepy i zatory, i wahające się, czy przyjmować tabletki antykoncepcyjne, powinny przejść badania obu genów, ponieważ przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych oraz stosowanie terapii hormonalnej jest niewskazane u nosicieli tych ge­nów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.