Archive for Maj, 2012

CHOROBY REUMATYCZNE

Używane na co dzień słowo ?reumatyzm” kojarzy się z bólami ko­ści i stawów. Lecz ból stawów sam w sobie nie jest chorobą, lecz ob­jawem, który występuje nie tylko w chorobach stawów, lecz także w chorobach reumatycznych dotyczących całego organizmu (tak zwa­nych chorobach ustrojowych). Bóle stawów mogą być spowodowane urazami, chorobami zakaźnymi lub nowotworowymi. Natomiast cho­roby reumatyczne powodujące stany zapalne i bóle stawów, doty­czące niekiedy także wielu narządów wewnętrznych, są spowodowa­ne rozregulowaniem systemu odpornościowego (systemu immunolo­gicznego).

Choroby reumatyczne mogą wystąpić w każdym okresie życia, lecz wiek, w którym dochodzi do zachorowania, zależy od typu schorzenia.

Podstawą procesów chorobowych we wszystkich chorobach reuma­tycznych są stany zapalne spowodowane nieprawidłowym działaniem systemu odpornościowego. Stany zapalne w chorobach reumatycz­nych powodują nie tylko zaburzenia ustroju ruchu (stawów, ścięgien, więzadeł i mięśni), ale także narządów wewnętrznych, jak: serce, ner­ki, naczynia krwionośne, płuca i wiele innych. Mogą również zaatako­wać oczy i skórę. Najczęściej spotykane choroby reumatyczne to reu­matyczne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów, ze­sztywniające zapalenie stawów kręgosłupa oraz toczeń rumieniowaty układowy.

Wszystkie schorzenia reumatyczne należą do klasycznych i charak­terystycznych przykładów chorób dziedziczonych wieloczynnikowo. Występują w rodzinach, lecz nie są dziedziczone według praw Mendla (na przykład recesywnie lub dominująco). W tej samej rodzinie mogą wystąpić różne choroby reumatyczne; nawet jeżeli pojawia się ta sama choroba, to może rozpocząć się w różnym wieku i mieć odmienny przebieg – mniej lub bardziej ciężki. Choroby reumatyczne występują częściej u krewnych pierwszego niż u krewnych dalszego stopnia, bliź­nięta jednojajowe chorują na nie częściej razem niż bliźnięta dwujajowe.

Do tej pory zidentyfikowano wiele genów oraz wiele wariantów ge­netycznych (polimorfizmów) związanych z tymi chorobami, lecz nie istnieje jeden gen tocznia lub jeden gen reumatoidalnego zapalenia sta­wów, jeden gen choroby Reitera lub jeden gen zwyrodnieniowej cho­roby stawów. Istnieją za to geny podatności, które zwiększają zacho­rowalność na różne choroby reumatyczne. Należą do nich przede wszystkim geny układu zgodności tkankowej HLA, czyli te geny układu immunologicznego, które odróżniają tkanki obce od własnych. Na przykład gen układu zgodności tkankowej, zwany HLA- -DR4, jest związany ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na reu­matyczne zapalenie stawów u osób rasy białej, a także na cukrzycę i rzadką chorobę skóry zwaną pęcherzycą. Gen układu zgodności tkan­kowej zwany HLA-B27 wiąże się z dużym ryzykiem zachorowania na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Jednak mechanizmy, któ­re przekształcają dziedziczenie tych genów w stany chorobowe, nie zostały jeszcze dokładnie poznane, podobnie jak mechanizmy, które zapobiegają rozwojowi tych chorób przy dziedziczeniu innych polimorfizmów w innych genach.

DZIEDZICZENIE GENÓW ODPORNOŚCI

Wszystkie trzy grupy genów odporności tkankowej są dziedziczone jako jedna całość; grupę genów dziedziczoną wspólnie nazywamy haplotypem. Haplotyp to ciąg sąsiadujących ze sobą genów, które znajdu­ją się na tym samym odcinku helisy DNA. Otrzymujemy dwa haplotypy genów odporności tkankowej HLA – jeden od matki i jeden od oj­ca. Dzieci nigdy nie mają takiego samego systemu odpornościowego jak rodzice, lecz rodzeństwo ma 25% szansy, że będzie miało ten sam skład systemu odpornościowego, w zależności od chromosomów przekazanych od rodziców podczas powstawania gamet. Dlatego po­szukiwania dawców szpiku kostnego, gdy zgodność HLA jest najważ­niejsza, zawsze rozpoczynają się od rodzeństwa. W rodzinie geny te różnią się tym bardziej, im dalsze jest pokrewieństwo. Dzieci mają 50% genów HI_A swoich rodziców, wnukowie – 25% genów swoich dziadków Jedynie bliźnięta jednojajowe mają te same geny układu zgodności tkankowej HLA.

GENY SYSTEMU ODPORNOŚCIOWEGO

Wszystkie komórki w ciele człowieka są pokryte warstwą cząste­czek białkowych, które pomagają w ich wzajemnym rozpoznawaniu. Białka te znajdują się w białych krwinkach i we wszystkich innych ko­mórkach organizmu. Różne kombinacje genów kodujących te białka pozwalają komórkom układu odpornościowego na rozpoznawanie ol­brzymiej liczby różnych ciał obcych oraz na ich zwalczanie. Te procesy rozpoznawcze są przyczyną odrzucania tkanek obcych narządów po transplantacji oraz powikłań związanych z transfuzją krwi nieodpo­wiedniej grupy. Niektóre warianty tych genów wiążą się z podwyższo­ną podatnością na choroby autoimmunologiczne. Podstawą tych cho­rób na poziomie komórkowym jest rozregulowanie systemu odporno­ściowego i niepoprawne rozpoznawanie tkanek własnego organizmu. System immunologiczny produkuje przeciwciała przeciwko składni­kom własnych komórek, a przeciwciała te mobilizują atak na własne tkanki. Do chorób autoimmunologicznych zaliczamy cukrzycę typu I, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, bielactwo, stwardnienie rozsia­ne, toczeń rumieniowaty, liczne choroby powodujące niedoczynność gruczołów dokrewnych oraz wiele innych. Choroby autoimmunologiczne mogą także wystąpić jako reakcja na leczenie niektórymi anty­biotykami, lekami przeciwpadaczkowymi lub niektórymi lekami nasercowymi.

GŁÓWNY UKŁAD ZGODNOŚCI TKANKOWEJ

System rozpoznawania tkanek obcych to tak zwany główny układ zgodności tkankowej (ang. major histocompatibility complex, MHQ. Na­leżą do niego antygeny zgodności tkankowej, zwane także antygenami HLA (ang. human leukocyte antigen) oraz grupa innych białek biorących udział w procesach immunologicznych. System kieruje mechanizmami rozpoznawania obcych białek przez układ odpornościowy. Jego różne geny produkują przeciwciała bakterii, wirusów oraz innych mikroorga­nizmów, jak też czynników chemicznych, a czasami również leków. Na główny układ zgodności tkankowej składają się trzy podstawowe gru­py genów znajdujących się blisko siebie w chromosomie 16. Ich klasy­fikacja jest bardzo skomplikowana. Do genów grupy pierwszej (klasa I) należą HLA-A, -B, -C, aż do -G; do genów grupy drugiej (klasa II) – ge­ny HLA-DR -DR, -DQ, -DN, -DO; do grupy trzeciej (klasa III) należą geny innych białek immunologicznych, których nie zalicza się do syste­mu HLA. Częstość występowania odmiennych genów HLA i ich wa­riantów różni się także w obrębie grup etnicznych i ras.

GENETYCZNE PODŁOŻE WYSTĄPIENIA ZAĆMY U DOROSŁYCH

Zaćma występująca u osób starszych, związana z wiekiem, to naj­częściej występujące upośledzenie wzroku dorosłych. Jest wynikiem starzenia się soczewki, lecz podstawowe mechanizmy powstawania zaćmy starczej nie są znane. Jest to choroba dziedziczona wieloczynni­kowo. Ryzyko zachorowania na nią w rodzinie, w której chorowano na kataraktę w starszym wieku, jest nieco podwyższone.

NIEGENETYCZNE PODŁOŻE WYSTĄPIENIA ZAĆMY

Najważniejszym czynnikiem związanym z rozwojem zaćmy jest wiek – im jesteśmy starsi, tym wyższe ryzyko zachorowania na kata­raktę. Jest to prawdopodobnie związane z długotrwałym naświetla­niem słonecznym. Zaćma występująca w jednym lub w obu oczach na­leży do powikłań wielu chorób ustrojowych, takich jak: cukrzyca, nie­doczynność tarczycy, niedoczynność gruczołów przytarczycznych oraz nadczynność kory nadnerczy. Palenie papierosów oraz nadużywanie al­koholu, długotrwałe przyjmowanie sterydów (jako leków lub środków stymulujących wzrost mięśni) oraz innych lekarstw zażywanych stale, a także dieta bogata w sól kuchenną, przyczyniają się do rozwoju za­ćmy starczej.

NIEGENETYCZNE PODŁOŻE WYSTĄPIENIA JASKRY

Do osób z wysokim ryzykiem zachorowania na jaskrę z otwartym kątem przesączania zalicza się osoby z cukrzycą, nadwagą, niskim ciś­nieniem tętniczym oraz krótkowidzów. Chorzy z predyspozycją do ja­skry z zamknięciem kąta przesączania to osoby z wrodzonymi wadami budowy gałki ocznej lub z nadwzrocznością. U osób z predyspozycja­mi do powstania jaskry może ona wystąpić nagle (tak zwana jaskra ostra) i być spowodowana rozszerzeniem źrenicy wywołanym lekami, stanami emocjonalnymi lub złym oświetleniem.

ZAĆMA

Zaćma to zmętnienie soczewki ocznej. Może być chorobą wrodzo­ną lub nabytą. Zaćma występująca w obu oczach powoduje upośledze­nie wzroku, zwłaszcza u dzieci, i wymaga leczenia chirurgicznego. Po­nieważ u dzieci oko z zaćmą rozwija się nieprawidłowo, zaleca się jak najwcześniejsze leczenie.

Zaćma wrodzona może być schorzeniem samoistnym lub występo­wać jako część zespołu wad wrodzonych, wrodzonych niedoborów enzymatycznych lub w zespołach chromosomowych. Bywa wynikiem zakażenia różyczką, wirusem cytomegalii lub kiłą w pierwszych tygo­dniach ciąży. Może ją również wywołać nieodpowiednie żywienie w czasie ciąży, leki przyjmowane przez matkę lub promieniowanie jo­nizujące.

Zaćma samoistna bywa dziedziczona dominująco lub recesywnie; zespoły związane z zaćmą wrodzoną mogą być dziedziczone dominująco, recesywnie oraz być sprzężone z płcią. Może być także wynikiem choroby dziedziczonej wieloczynnikowo lub mitochondrialnie. Po­prawna diagnoza choroby lub zespołu chorobowego związanego z za­ćmą pozwala na prawidłowe oszacowanie ryzyka jej ponownego wy­stąpienia u następnego dziecka.

JASKRA WRODZONA

Choroba ta ujawnia się tuż po urodzeniu lub w pierwszych latach życia. Nieleczona, prowadzi do częściowej lub całkowitej ślepoty w ciągu paru lat. Jaskra wrodzona jest często spowodowana niedoro­zwojem lub nieprawidłową budową kąta przesączania. Wzrost ciśnie­nia wewnątrzgałkowego powoduje chroniczny obrzęk nabłonka ro­gówki, który prowadzi do zaburzeń jej przezierności i powstania zmęt­nienia, czyli bielma. Do objawów jaskry wrodzonej należą także po­większenie średnicy rogówki wywołane rozciągnięciem ściany gałki ocznej pod wpływem wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz po­większenie objętości gałki ocznej, chroniczne łzawienie, ból oka oraz światłowstręt.

Jeden z typów jaskry wrodzonej jest dziedziczony recesywnie i występuje w populacjach, w których często ma miejsce pokrewień­stwo rodziców – w Arabii Saudyjskiej, Turcji, Japonii, wśród Cyganów słowackich. Jaskra wrodzona może także występować w zespołach wad wrodzonych, które bywają dziedziczone dominująco, recesyw­nie lub mogą być sprzężone z płcią; pojawia się także w syndromach chromosomowych.

GENETYCZNE PODŁOŻE WYSTĄPIENIA JASKRY

Niewielki procent przypadków jaskry jest dziedziczony monogenetycznie, reszta wykazuje pochodzenie wieloczynnikowe. Jeżeli jaskra występuje w rodzinie, analiza rodowodu pozwoli na oszacowanie typu dziedziczenia oraz ryzyka zachorowania, natomiast jeżeli typ dziedzi­czenia nie jest określony, to najprawdopodobniej mamy do czynienia z jaskrą wieloczynnikową. Wówczas ryzyko wystąpienia jaskry u krew­nych pierwszego stopnia szacuje się na siedem do dziesięciu razy więk­sze niż u osób niespokrewnionych z chorymi. Jaskra uwarunkowana genetycznie może być dziedziczona recesywnie lub dominująco – w ta­kiej sytuacji w oznaczeniu wysokości ryzyka pomoże analiza rodowo­du oraz badania mutacji specyficznych genów, które powodują jaskrę.

JASKRA PIERWOTNA

Jaskra pierwotna występuje w obu oczach; jest chorobą uwarunko­waną genetycznie. Istnieje wiele różnych typów jaskry pierwotnej. Najczęściej spotykanym jest jaskra z otwartym kątem przesączania, tak zwana jaskra prosta. Jest to choroba osób dorosłych, gdyż ujawnia się zazwyczaj po pięćdziesiątym roku życia, nieco wcześniej u kobiet niż u mężczyzn.

Jaskra prosta jest spowodowana zahamowaniem odpływu cieczy wodnistej z oka przy zachowanym otwartym kącie przesączania. Cho­roba ta przebiega skrycie, bezboleśnie, często jedynym jej objawem są mroczki w polu widzenia. Jaskra prosta występuje częściej u mężczyzn i u ludzi krótkowzrocznych. Ciśnienie śródoczne u chorych nie jest tak wysokie, jak w wypadku jaskry ostrej, a jego okresowe zwyżki – szcze­gólnie w godzinach rannych – są zazwyczaj niezauważalne; nie powo­dują dolegliwości ani bólu, a oko na zewnątrz wygląda prawidłowo. Często więc dopiero przypadkowe badanie okulistyczne (badanie dna oka lub badanie ciśnienia śródocznego) pozwala na rozpoznanie jaskry. Z biegiem lat jaskra powoduje zanik nerwu wzrokowego i całkowitą utratę najpierw obwodowego, a następnie centralnego pola widzenia. Systematyczne leczenie jest niezbędne w celu zachowania wzroku. Je­żeli leczenie zachowawcze okaże się nieskuteczne, wykonuje się za­bieg operacyjny.

Istnieje typ jaskry pierwotnej, który występuje u dzieci i młodzieży, czyli w wieku 8-20 lat. Choroba ta jest dziedziczona dominująco, pra­wie 20% procent jej przypadków ma źródło w mutacjach genu MYOC. Mutacje tego genu spotyka się także u 2-5% dorosłych, u któ­rych jaskra wystąpiła w starszym wieku. Znane są także inne geny związane z rozwojem jaskry z otwartym kątem przesączania u doro­słych, lecz stanowią one mały ułamek wszystkich przypadków jaskry. Większość przypadków jaskry jest dziedziczona wieloczynnikowo.

JASKRA WTÓRNA

Wtórne zamknięcie kąta przesączenia lub zablokowanie źrenicy może powstać wskutek przewlekłego schorzenia gałki ocznej, prze­wlekłych chorób ze zmianami w naczyniach krwionośnych, urazu me­chanicznego lub operacyjnego albo spowodowane wysiękiem zapal­nym w przednim odcinku gałki ocznej i innymi procesami chorobo­wymi.

JASKRA

W zdrowym oku odbywa się stałe krążenie płynu śródocznego, któ­ry ożywia przejrzyste tkanki oka i utrzymuje prawidłowe ciśnienie śródoczne. Jaskra to ogólne określenie wielu jednostek chorobowych, których główną cechą jest podwyższenie ciśnienia płynu śródocznego.

Ciśnienie śródoczne, nazywane również wewnątrzgałkowym lub śródgałkowym, zależy od ilością cieczy wodnistej wypełniającej przed­nią i tylną komorę oka. Przedostając się poprzez otwór źreniczny do komory przedniej, ciecz wodnista odpływa przez tak zwany kąt prze­sączania, czyli tkankę o charakterystycznej porowatej strukturze, znaj­dującą się u nasady tęczówki. W prawidłowych warunkach fizjologicz­nych zachodzi równowaga między wytwarzaniem cieczy wodnistej a jej odpływem. Prawidłowe ciśnienie śródoczne waha się w granicach 14-26 mm Hg, przy czym mogą wystąpić wahania dobowe nie prze­kraczające jednak wartości 5 mm Hg. Zaburzenia stanu równowagi, najczęściej w postaci utrudnionego odpływu, prowadzą do wzrostu ciśnienia śródgałkowego, czyli do jaskry. Jaskra pierwotna to choroba uwarunkowana genetycznie, w przeciwieństwie do jaskry wtórnej, która może być spowodowana urazami oka, stanami pooperacyjnymi lub przewlekłymi chorobami ogólnymi.

ŚLEPOTA BARWNA

Ślepota barwna to genetyczna wada wzroku polegająca na obniżo­nej zdolności rozpoznawania barw. Oko ludzkie jest przystosowane do widzenia wszystkich barw światła o długości fali w zakresie od około 400 nanometrów, czyli barwy fioletowej, do około 700 nanometrów, czyli barwy czerwonej. Wadę tę, popularnie zwaną daltonizmem, czę­sto, ale nieprawidłowo, definiuje się jako ślepotę wyłącznie na barwy czerwoną i zieloną. Istnieje także ślepota na barwę czerwoną, rzadziej zieloną i bardzo rzadko na fioletową i żółtą. W większości wypadków osoby źle rozróżniające barwy od urodzenia nie zdają sobie sprawy z istnienia tej wady, wykrywa się ją dopiero podczas badania okulistycz­nego przy użyciu specjalistycznych barwnych tablic. Ostrość wzroku u osób ze ślepotą barwną jest z reguły prawidłowa.

Nazwa choroby pochodzi od nazwiska angielskiego chemika i fizyka Johna Daltona (żyjącego w latach 1766-1844), który jako pierwszy w 1794 roku opisał ślepotę na barwy zieloną i czerwoną (notabene na podstawie obserwacji choroby u siebie i swojego brata). Typ ślepoty barwnej, na który cierpiał John Dalton, to tak zwana deuteranopia, po­tocznie zwana daltonizmem, polegająca na niemożliwości rozróżnienia koloru zielonego i czerwonego. Ślepota barwna Daltona została po­twierdzona w 1995 roku przez badania genetyczne DNA otrzymane­go z jego gałki ocznej.

Daltonizm wrodzony jest wadą dziedziczną, na którą cierpi w róż­nym stopniu 8% mężczyzn i 0,5% kobiet; 15% kobiet na świecie to nosicielki daltonizmu. Istnieją cztery podstawowe typy daltonizmu: dal­tonizm klasyczny, czyli deuteranopia, na którą cierpiał John Dalton; protanopia, podobna do daltonizmu, lecz dotyczy ona innej częstotli­wości światła nie rozpoznawanej przez oko; protanomalia, w której podstawowa wada to niemożliwość rozróżnienia koloru ciemnej czer­wieni od czarnego (na tę chorobę cierpi około 1% mężczyzn); oraz deuteroanomalia, w której wada polega na niemożliwości odróżnienia koloru zielonego. Deuteroanomalia jest najczęściej spotykanym typem ślepoty na kolory; jest sprzężona z płcią.

Inne typy ślepoty na kolory to ślepota na kolor żółty i niebieski oraz całkowita ślepota na kolory (monochromazja), gdy chory nie potrafi roz­różnić żadnych kolorów oprócz czarnego, białego i różnych stopni sza­rości. Całkowita ślepota na barwy jest wynikiem niedorozwoju czopków siatkówki i łączy się ze znacznym obniżeniem ostrości wzroku oraz z trudnością w przystosowywaniu się do światła. Na atolu Pingelap w Mikronezji występuje bardzo ciężki typ ślepoty na kolory, zwany achromatopsją, w której oprócz problemów z postrzeganiem wszyst­kich kolorów chorzy mają znacznie obniżone postrzeganie światła, oczo­pląs oraz postępującą zaćmę. Ten typ ślepoty obejmuje jedną dwunastą mieszkańców wyspy. Powód tak częstego występowania choroby jest prosty – w 1790 roku tajfun zniszczył tę wysepkę, a jeden z dziewięciu mężczyzn, którzy przeżyli, był nosicielem genu achromatopsji. Od niego pochodzą wszyscy współcześni nosiciele tej choroby, czyli 30% ludno­ści, oraz wszyscy mieszkańcy wyspy chorzy na achromatopsję. Około 5-10% mieszkańców to ślepi od urodzenia. W przeciwieństwie do dal- tonizmu, achromatopsja jest dziedziczona recesywnie.

GENETYCZNE PODŁOŻE ZWYRODNIENIA PLAMKI ŻÓŁTEJ

Kobiety są bardziej zagrożone zachorowaniem na starcze zwyrod­nienie plamki żółtej niż mężczyźni, podobnie jak ludzie rasy białej bardziej niż Murzyni. Jeżeli w rodzinie wystąpiły przypadki zwyrodnie­nia plamki żółtej, to ryzyko zwiększa się czterokrotnie. U osób, które nie mają krewnych z tą chorobą, ryzyko zachorowania wynosi 12%, natomiast u krewnych pierwszego stopnia osób chorych – prawie 50%. W 2006 roku wykryto, że nosiciele specyficznych wariantów ge­nów tak zwanej grupy dopełniacza (części układu odpornościowego. Geny odporności, choroby reumatyczne i osteoporoza), która jest odpowiedzialna między innymi za zwalczanie zakażeń bakteryjnych i wirusowych oraz za przewlekłe stany zapalne w organi­zmie, są bardziej niż pozostali ludzie narażeni na zwyrodnienie starcze plamki żółtej. U nosicieli dwu innych wariantów tego genu ryzyko za­chorowania jest mniejsze. Są to tak zwane polimorfizmy modyfikujące ryzyko.

NIEGENETYCZNE PODŁOŻE ZWYRODNIENIA PLAMKI ŻÓŁTEJ

Palenie papierosów, miażdżyca oraz nadciśnienie tętnicze zwiększa­ją ryzyko zachorowania na zwyrodnienie starcze plamki żółtej. Nawet 20 lat po rzuceniu palenia niebezpieczeństwo zachorowania na tę cho­robę pozostaje nadal podwyższone. Otyłość również podnosi ryzyko przejścia wczesnego zwyrodnienia w zaawansowane, łącznie z wystą­pieniem ślepoty. Przypuszcza się, że dieta bogata w kwasy tłuszczowe oraz uboga w antyoksydanty przyspiesza rozwój zwyrodnienia plamki żółtej. Dlatego po zdiagnozowaniu choroby należy także ograniczyć spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych, a zamiast tłuszczów zwie­rzęcych wprowadzić do codziennej diety żywność bogatą w kwasy omega-3 (ryby) oraz jeść dużo owoców i warzyw. Przyjmowanie du­żych dawek witamin antyutleniających, jak witaminy C, A i E, oraz cyn­ku hamuje rozwój ostatniego stadium choroby; podczas leczenia nale­ży dodatkowo przyjmować preparaty miedzi. W końcowym stadium choroby leczenie dietetyczne już nie wystarcza.